Download PDF

Khóa học hành chính nhân sự là một chương trình đào tạo nhằm giúp học viên có thể nắm vững và phát triển các kỹ năng liên quan đến việc quản lý, điều hành, tuyển dụng, phát triển nhân lực và quản lý lương thưởng. Khóa học này giúp học viên có thể hiểu rõ về các quy trình hành chính trong tổ chức, tăng cường khả năng giải quyết vấn đề, cải thiện kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo, từ đó đưa ra các quyết định và chiến lược phù hợp với mục tiêu và sự phát triển của tổ chức.